Uusi ampumaratalaki tekee tuloaan

https://www.kettunet.com/uusi-ampumaratalaki-tekee-tuloaan/

Kiekko

Vanha ampuratoja koskeva laki on niinkin vanha kun vuodelta 1915, joten voisi kuvitellakin että laki kaipaa jo uudistusta. Uuden ampumaratoja koskevan lain valmistelu aloitettiin vuonna 2012. Samassa yhteydessä on tarkoitus muuttaa myös mm. aselakia. Luonnos uudistuksesta on luettavissa osoitteessa: http://www.intermin.fi/download/46883_aselainsaadanto_lausunnolle_lahteneet_esitykset.pdf?ecf53e3fa7b4d088. Lakiluonnoksen valmisteluun ovat päässeet mukaan myös edustajat mm. Ampumaurheiluliitosta, Reserviläisurheiluliitosta, Ampumaharrastusfoorumilta ja Ilma-aseharrastajista. Muut osallistujat löytyy asettamispäätöksestä: http://www.intermin.fi/download/33407_Aselainsaadanto_asettaminen_25042012.pdf?5776f72e3378d088

Mitä uusi laki luonnoksen mukaan tuo tullessaan, tässä kooste merkittävimmistä asioista:

 • Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen luvanvaraista
 • Ampumaradat jaotellaan kolmeen luokkaan: vähäiset ampumaradat, ampumaradat ja ampumaurheilukeskukset
  • Vähäinen ampumarata < 10 000 laukausta/ vuosi -> perustaminen ilmoituksella, lupaviranomainen voi asettaa ehtoja
  • Ampumarata 10 000 – 300 000 laukausta/ vuosi -> perustamista ja ylläpitoa haetaan poliisihallitukselta
  • Ampumaurheilukeskus > 300 000 laukausta/ vuosi ja useiden lajien ratoja -> lupamenettely kuten ampumaradalla
  • Luvanhakijan (yhteisö, yksityishenkilö) tulee olla sopiva ampumaradan ylläpitämiseen
  • Ampumaradalla tulee olla järjestyssääntö ja ratavastaava, jonka tehtävänä olisi valvoa, että rata olisi turvallinen ja että radalla noudatettaisiin järjestyssääntöä ja lupaehtoja. Nämä siis vaaditaan myös vähäiseltä ampumaradalta.

Toki kaikki radat tarvitsevat myös muiden lakien vaatimat ympäristö- ja rakennusluvat kuntoon.

Lakiluonnoksen mukaan sisähalkaisijaltaan yli 6,35 mm ilma-aseet muuttuvat luvanvaraisiksi.

Uuden lakiluonnoksen mukaan tiukentuu myös määräykset aseiden säilyttämisestä:

 • Ampuma-ase on säilytettävä sisäasiainministeriön asetuksella määritellyssä turvakaapissa, lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että ampuma-ase tai aseen osa ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. Ampumaase voidaan tällöin säilyttää myös siten, että muu aseen osa kuin äänenvaimennin säilytetään erillään lukittuna edellä mainitulla tavalla ja loput aseen osat siten, etteivät ne ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön.
 • Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase tai yli viisi ampuma-asetta, on aseet säilytettävä sisäasiainministeriön asetuksen mukaisessa, murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytyspaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.

Eikä uudet säännökset lopu kotona säilyttämiseen, vaan lainsäätäjä haluaa ohjeistaa myös aseiden säilyttämistä esim. metsästysmatkan aikana autossa:

 • Kulkuneuvossa ampuma-asetta saa säilyttää väliaikaisesti aseen käyttö- tai kuljetustapahtumaan liittyen. Tällöin ampuma-aseen tulee olla lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että ase ei ole havaittavissa kulkuneuvon ulkopuolelta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Hongisto avaa sivuillaan aseiden säilyttämistä koskevaa pykälää: http://www.reijohongisto.fi/2015/02/ampumaratalaista/

Eri järjestöt ovat saaneet antaa oman lausuntonsa lakiluonnoksesta. Metsästäjäliitto ja Ampumaurheiluliitto puoltavat lain hyväksymistä sellaisenaan. Reserviläisurheiluliitto on huolissaan ampumaratojen riittävästä määrästä ja pelkää että moni rata lakkautuu vaikeutuvan ylläpidon vuoksi. Liitto esittääkin, että vähäisen ampumaradan määritelmä nostettaisiin 50 000 laukausmäärään vuosittain. Lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.resul.fi/files/1219/RESUL_lausunto_AmpumarataL_20131030.pdf

Lakiesityksen yksityiskohtaisista perusteluista löytyy vähintäänkin mielenkiintoinen kohta: ”Maanomistajalla on perinteisesti katsottu olevan oikeus ampua omalla maallaan. Ehdotetussa laissa ei ole tällaisesta ampumisesta nimenomaista poikkeussäännöstä, mutta pienimuotoinen ampuminen jäisi lain soveltamisalan ulkopuolelle. Toiminta voisi olla pienimuotoista, jos kyse olisi maan hallintaan oikeuttavien henkilöiden ja näiden seurassa olevien henkilöiden ampumisesta. Sen sijaan silloin, jos ulkopuoliset henkilöt käyvät itsenäisesti ampumassa, olisi toiminta lähtökohtaisesti katsottava ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvaksi.Eli tämä tarkoittaa sitä, että mikäli et omista maata, niin aseen pikainen kohdistaminen onnistuu enää vain maanomistajan seurassa tai ampumaradalla 

PÄIVITYS 26.2.15: Hallintovaliokunta julkaisi 24.2.15 mietinnön lakiesityksestä. Edelliseen kohtaa valiokunta esittää muutosta, että pienimuotoinen ampuminen olisi mahdollista myös maanomistajan luvalla. Mietinnön johdannossa on myös mainittu ketä kaikkia oli valiokunnan kuultavana. Mietinnön voi lukea osoitteessa: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/havm_48_2014_p.shtml

PÄIVITYS 27.2.15: Eduskunta hyväksyi lakiesityksen hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena. Perussuomalaisten esitykset aseen kuljetuksenaikaisen peittelyn kumoamisesta ja vähäisen ampumaradan laukausmäärän nostamisesta 10 000:sta 50 000:teen eivät menneet äänestyksissä läpi vaan hallituspuolueet jyräsivät esitykset kumoon: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/organisaatio/taysistunto/taysistuntokaynnissa/index.htx?lng=fi

Ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltijoita on yli 600 000, joita uudistettava laki koskee. Yli viiden aseen omistajia, joita koskee määräys säilyttää aseita murtoturvallisessa turvakaapissa, on noin 68 000. Turvakaapin hankkimisen siirtymäajaksi on tosin esitetty viittä vuotta.

Vastaa

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.